Zakládací listina Kapituly sv. Štěpána

Zakládací listina Kapituly sv. Štěpána

NADÁNÍ KNÍŽETE SPYTIHNĚVA II. PRO KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

Když Spytihněv, nejjasnější a nejnáboženější vévoda, z vůle boží vystavěl úctyhodný kostel ve jménu Krista, nejsvětější Panny Marie a prvomučedníka Štěpána i jiných svatých, tuto čeleď daroval řečenému kostelu pro spásu své duše takovým způsobem, aby byla svobodná ode všech zemských břemen a konala vše nutné toliko proboštu a bratřím téhož kostela. Určil tedy z otrocké čeledi z každého svého hradu a z každého řemesla tak, jak se sluší na knížecí službu, muže se ženou, se syny a dcerami, náležejícího k jednomu každému řemeslu. Také daroval čtrnáct vsí, odevzdaných hostům a šest vsí, vykázaným služebníkům a oráčům se všemi nezbytnostmi, totiž s lesy a poplužími.

Rovněž dal dvě vinice s vinaři, kolik by jich stačilo k jejich obdělávání, třicet mladých dělnic, také sto klisen s velkým polem a tolikéž ovcí, třicet krav a sedmdesát vepřů. Udělil dvě cesty řečenému kostelu, jednu přes les k Chlumci – z ní mají přijímat každý osmý týden clo – druhou, vedoucí přes řeku u Ústí, jež náležela vévodovi. V samotném pak hradu, v němž řečený kostel byl postaven, propůjčil dvě části proboštovi a třetí bratřím z cla ze soli s kteréhokoliv jiného zboží, jež přivážejí po řece obyvatelé této země. Přikázal, aby bylo dáváno z malé loďky patnáct denárů, ať patří komukoli, nevolníku nebo svobodnému, z velké lodi dvě míry mimo ony, kteří jsou vévodovi solí povinní; jim nařídil, aby platili polovinu. O lodích a loďkách hostů tak zařídil, aby z největší lodi zaplatili dvě velké míry, z prostředně velké jednu míru a z malé tolik denárů, co by takové lodi měly míry. Ustanovil pak dvanáct rolníků ze samého hradu Litoměřic tolikéž z Bíliny. Těch, kteří jsou zavázáni každoročně výhradně odváděti ze zahrad med, ustanovil šest. Bylo rozhodnuto dávati bratřím bez újmy třetí část z těch věcí, o nichž jsme dříve mluvili, totiž z poplatků z cest a včelnic i ze všeho, cokoliv bylo dáno tomuto kostelu. Dále také bylo určeno každoročně hříbě ze stáda klisen na oděv jednomu každému z bratří. Rovněž zákonný desátek nemá být z lidí, náležejících tomuto kostelu, nikomu jinému placen, leč proboštu a bratřím. Jména vsí jsou: Křešice, Brná, Popovo, Zásada, Travčice, Řepčice, Týnec, Malečov, Březí, Ptačice, Liběšice, Chouč, Bohušovice, Chotěšov. Bratřím, žijícím při řečeném kostelu přidali jsme újezd lesa před hradem s poli, která tam leží, a podviné.

Kdokoliv by na radu ďáblovu něco ze všech těchto věcí umenšil, s ďáblem propadne věčným trestům. Amen. Amen. Amen.

Ze vsi Desekrypy byl darován jakýsi člověk jménem Zlaton se syny a bratrem k právu téhož kostela. A to vysvědčují hrabě Blag, Matúš, Petr, Dama, Zuda, Sbor, Svojata, Turdmir, Krivec, Jan číšník, Zasin, Buda, hrabě Zagor a Krec vladař. Jména poddaných, kteří jsou z tohoto hradu: Gosten, Idzenik, Otaša, Maur, Malý, Dobrák s bratrem Bozenem, Bic, Sud. Tyto věci byly pak z vůle Kristovy přidány:… dal otcovský statek, Hroznata újezd Čáslav, vévoda Jindřich zemi v Lahovicích, kterou mu dal Zdeslav. Guclin dal zemi v Pokuticích. Pavel dal jest (v) Ploškovicích zemu, Vlah dal jest Dolas zemu Bogu i svjatému Scepánu se dvema dušníkoma Bogucov a Sedlatú. (překlad J. Pražák)

„…je to období s hlubokým náboženským obsahem, protknuté nadějí a duchovním očekáváním… Křesťané na jedné straně pozvedají pohled ke konečnému cíli své pouti dějinami, na straně druhé si s pohnutím připomínají narození Krista v Betlémě a sklání se nad Jeslemi… Křesťanská naděje se obrací k budoucnosti, ale zůstává vždy pevně zakořeněna v minulosti.“

Chci se s Vámi podělit o jednu radost. Od adventu 2005 jsme pracovali na obnově kaple v biskupské rezidenci. Vedle starobylé kaple sv.Vavřince z roku l692 máme ještě druhou, která slouží každodenním potřebám a je přístupná také pro návštěvníky rezidence. Interiér navrhl renomovaný brněnský architekt Ludvík Kolek. Byla posvěcena 7. prosince 2006. Neměla dosud žádné zasvěcení, a tak inspirováni první encyklikou papeže Benedikta XVI. „DEUS CARITAS EST“, rozhodli jsme se jí zasvětit jako: „Kaple Boží Lásky“.

Patrocinium budeme každoročně slavit v den, kdy se Boží Láska narodila v Betlémě – to je 25. prosince. Letos poprvé bude sloužena v ranních hodinách pastýřská mše svatá, kterou obětuji za Vás všechny. Přijměte ji jako projev mé lásky a vděčnosti.

Zakládací listina kapituly sv. Štěpána

Zakládací listina kapituly sv. Štěpána

Ist Christus nicht auferstanden, so ist unser Glaube nichtig … Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. (1.Kor 15,17.20)

Mit dem nahenden Osterfest möchte ich mit Ihnen eine Freude teilen, die unsere Diözese erlebt. Dieses Jahr gedenken wir dem 950-jährige Gründungsjahr des Skt.-Stephan-Domkapitels. Wir verstehen dieses Jubiläum als eine Aufforderung zu einem tieferen Begreifen der Bedeutung des Stephan-Domkapitels nicht nur in der Geschichte, aber besonders heutzutage und morgen. Dieses Jubiläum ist für uns eine außergewöhnliche Gelegenheit zur Vertiefung des geistigen Lebens unserer Diözese und das nicht nur bei den Gläubigen, sondern auch bei den Suchenden und bei allen Menschen guten Willens. Dieser Gedanke leitet uns die ganze Fastenzeit und besonders zu Ostern, wenn wir vier Diözese-Wallfahrten in den Vikariaten verwirklichen werden (Mariaschein 21. 4., Filippsdorf 28. 4., Haindorf 5. 5. und Böhmisch Leipa 19. 5. – immer um 10 Uhr).

Das Hauptmotto dieser Wallfahrten lautet: „Mit der Hoffnung auf dem Weg“

Und unsere Hoffnung ist der GEKREUZIGTE UND AUFERSTANDENE CHRISTUS.

Ich bitte Sie um Verbindung im Gebet durch Freundschaft und Liebe bei unserem für Nordböhmen so wichtigem Jubiläum. Auch ich verspreche Euch, dass ich im Laufe der ganzen Osterzeit für eine Fülle von Gaben und Gnaden für Ihr Leben, Ihren Dienst und Ihre Berufung, die Ihnen Gott anvertraut hat, im Gebet gedenken werde. Mit Freude schicke ich Ihnen meinen Segen!

Fastenzeit 2007

+Pavel Posad, Bischof von Leitmeritz

Napsal Leoš Sikora, tisk, přečteno 5544x

Novinky

Náhodná fotka z fotogalerie

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina